Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami (CCTS) prowadzi prace nad złożonością wyzwań związanych z rozwojem techniki i jej wpływem na społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowej. Celem realizowanych w CCTS projektów badawczych jest diagnozowania zachodzącej transformacji technologicznej. Dystansując się od technooptymizmu i prometejskiej wizji technonauki lub technologii bez nauki, staramy się określić warunki i granice, w których ta transformacja mogłaby nieść za sobą pozytywną zmianę społeczną.

Co robimy

Transformacja cyfrowa, podobnie jak transformacja ekologiczna, jest transformacją cywilizacyjną i wiąże się z koniecznością dokonania cywilizacyjnych wyborów. Tworzymy ramy pojęciowe, które pozwalają objąć wszystkie aspekty tej transformacji, a przez to lepiej rozumieć jej naturę i jej konsekwencje. Badamy imaginaria, dyskursy i mitologie cyfrowego świata. Analizujemy zmieniającą się relację między człowiekiem i maszyną, systemem społecznym i systemem technicznym, biosferą i technosferą. Przyglądamy się różnym sposobom myślenia o technologii i jej konstruowania.

Jak pracujemy

Działania CCTS są zakorzenione w naukach humanistycznych i społecznych. Podejmujemy je jednak w bliskim kontakcie z naukami technicznymi i przyrodniczymi, ponieważ jesteśmy przekonani, że pożądane społecznie scenariusze technologicznej przyszłości mogą zrodzić się jedynie w toku internaukowej deliberacji, angażującej publiczność akademicką i pozaakademicką. Nasze prace wpisują się w różne tradycje badawcze i obejmują następujące obszary: filozofia kontynentalna, filozofia techniki, filozofia społeczna, teoria krytyczna, ekonomia polityczna, medioznawstwo, semiotyka emocji, humanistyka cyfrowa, robotyka krytyczna.