Co robimy

Pracujemy nad stworzeniem szerokiej ramy pojęciowej, która pozwala objąć i zrozumieć zachodzącą obecnie zmianę technologiczną na wszystkich jej płaszczyznach. W obrębie prowadzonych przez nas badań dążymy do wypracowania konstruktywnej odpowiedzi na braki, jakie charakteryzują wiodące ujęcia w badaniach nad technologią, a także do przełamania obiegowych opinii, które na temat technologii są wypowiadane. Taka postawa badawcza w odniesieniu do szeroko rozumianych technologii ma na celu kształtowanie i popularyzowanie krytycznego myślenia nad jeszcze szerszym zjawiskiem, jakim jest zjawisko techniczności.

Nasze zainteresowania badawcze w szczególności obejmują namysł nad technologiami cyfrowymi i systemami sztucznej inteligencji – kluczowymi nośnikami zmian społecznych, gospodarczych i politycznych w obecnych stadium technologicznej ewolucji. Tego rodzaju namysł wymaga odświeżenia ram pojęciowych, celem bardziej dogłębnego zrozumienia:

  • istot ludzkich  i innych niż ludzkie oraz protetyczności ludzkiego życia na Ziemi,
  • relacji między rytmami technik i rytmami kultur, społeczeństw i biosfery,
  • nowych technologii i sposobów ich funkcjonowania w rozmaitych kontekstach współczesnego życia, z uwzględnieniem życia codziennego.

Celem tak zarysowanego przedsięwzięcia jest wypracowanie wszechstronnego podejścia do technologii, które w swoim zastosowaniu wykraczałoby poza dyscyplinowe podziały i pozwalałoby na krytyczny osąd rzeczywistości cyfrowej w jej następstwach gospodarczych, społecznych, środowiskowych i kulturowych.