Jak pracujemy

Po pierwsze wypracowujemy nowe pojęcia, które dokładniej wyjaśniają transformację technologiczną, jakiej zaznajemy. Po drugie usiłujemy wprowadzić te pojęcia w obieg publiczny w ramach zaangażowanej humanistyki, której wkład w debatę nad problemami związanymi z rozwojem technologii pozostawał do tej pory ograniczony.

Kształtując zaangażowaną publicznie praktykę badawczą na rzecz technoróżnorodności dążymy do:

  • pojęciowego odwrócenia obecnych paradygmatów technonaukowych, w ramach których celowości akademickich badań nad technologiami są podporządkowane nieakademickim imperatywom rynku i przemysłu high-tech napędzanego przez marketing,
  • wykorzystania praktyk badawczych do kształtowania publicznej i otwartej debaty na temat technologicznego kształtu naszej przyszłości w antropocenie.

Prowadzone w CCTS badania sytuują się w obrębie niezależnych lecz powiązanych ze sobą pól badawczych i wpisują się w trzy różne tradycje badawcze, które obejmują następujące obszary:

  • filozofia techniki, filozofia nauki, ekonomia polityczna i filozofia nieanalityczna,
  • teoria kulturowa, medioznawstwo, semiotyka miłości [love studies], humanistyka cyfrowa, robotyka krytyczna, a w szczególności normy kulturowe oraz kody społeczne, emocjonalne i estetyczne w kontekście cyfrowości,
  • environmental studies, teoria afektu, studia nad płcią kulturową i seksualnością, wilderness studies, krytyczne studia nad zwierzętami.